top of page
מתנדבי חרבות ברזל, עמוד הבית

מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות 

 

מיזם מתנדבי חרבות ברזל - חמ"ל חיבורים הוקם במהלך מלחמת חרבות ברזל (להלן: "המלחמה") במטרה לקשר בין אלה הזקוקים לסיוע בזמן המלחמה לבין אלה אשר מעוניינים להתנדב ולהעניק את הסיוע (להלן: "חמ"ל חיבורים") מכבד את הפרטיות של המשתמשים בשירותי חמ"ל חיבורים, לרבות מבקשי הסיוע, המתנדבים בחמ"ל חיבורים ובין היתר המשתמשים בעמודי הנחיתה אותם חמ"ל חיבורים מנהל ומפעיל בכתובות: https://www.iron-swords-volunteers.com/ https://forms.gle/yZXmGgZvbf6ehTHz8https://forms.gle/FFYkLhPwUzQ1Esjq9  (להלן: "המשתמש" ו-"עמוד הנחיתה", בהתאמה). 

 

מדיניות פרטיות זו ומדיניות ה-Cookies (להלן ביחד: "מדיניות הפרטיות") מסדירה את האופן שבו חמ"ל חיבורים עושה שימוש במידע אותו הוא אוסף במתן השירותים, לרבות בעמוד הנחיתה. 

 

המידע המובא להלן מיועד לסייע למשתמש להבין את מדיניות הפרטיות של חמ"ל חיבורים. מדיניות הפרטיות כפי שתפורט להלן, תבהיר את המידע שחמ"ל חיבורים אוסף אודות המשתמש, המטרות שלשמן חמ"ל חיבורים אוסף את המידע, איזה שימוש אפשר שחמ"ל חיבורים יעשה במידע, מי הם הצדדים השלישיים שחמ"ל חיבורים יעביר להם מידע וכיצד חמ"ל חיבורים מטפל ושומר את המידע. 

 

המידע שהמשתמש מוסר לחמ"ל חיבורים תלוי בהסכמתו וברצונו של המשתמש ואינה נובעת מחובה חוקית. המידע ישמר במאגר המידע של חמ"ל חיבורים לצורך המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו. השימוש בעמוד הנחיתה ו/או בשירותי חמ"ל חיבורים, מעידים על הסכמת המשתמש למדיניות פרטיות זו וכי מידע יישמר וינוהל במאגר כאמור. השימוש במידע שבמאגר יעשה בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, למטרות המפורטות להלן.

 

מדיניות פרטיות זו כתובה בלשון זכר רק מטעמי נוחות ויש לראות בכתוב כמתייחס גם ללשון נקבה.

 

1. מהו מידע?

במדיניות זו, משמעות המונח "מידע" הוא כל מידע הנאסף על ידי חמ"ל חיבורים או נמסר לו על ידי המשתמש או מי מטעמו, במסגרת השימוש של המשתמש בשירותי חמ"ל חיבורים ובעמוד הנחיתה, שבאמצעותו ניתן לזהות את המשתמש ומידע המוגן על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "החוק״)

 

2. המקורות שבאמצעותם חמ"ל חיבורים אוסף מידע אודות המשתמש [

2.1. מידע שהמשתמש מוסר לחמ"ל חיבורים;

2.2. מידע שמתקבל אצל חמ"ל חיבורים בקשר עם השירותים שמעניק חמ"ל חיבורים; 

2.3. כאשר המשתמש מבקש להצטרף לרשימת התפוצה של חמ"ל חיבורים. למיזם קבוצות טלגרם המכילות מתנדבים בחלוקה לפי איזורים. בקבוצות אלו מופצות הודעות עם צרכים של מבקשי סיוע, לפי איזורבארץ. 

2.4. באמצעות שימוש בשירותי חמ"ל חיבורים ובאתר המיזם.

 

3. המידע אותו חמ"ל חיבורים אוסף אודות המשתמש [

חמ"ל חיבורים יאסוף אודות המשתמש את המידע שיפורט להלן (כולו או חלקו): 

3.1. שם מלא;

3.2. טלפון;

3.3. טלפון נייד;

3.4. דוא"ל;

3.5. אזור מגורים (צפון, מרכז, דרום) לרבות כתובת ועיר מגורים;

3.6. ניידות (האם יש רכב, אופנוע, רכב מסחרי או לא נייד);

3.7. תחומי התנדבות;

3.8. אזור התנדבות ואזור הסיוע;

3.9. המועד בו נדרש לספק את הסיוע;

3.10. תחומים בהם נדרש סיוע והגורם שזקוק לסיוע (חיילים, אזרחים או אחר);

3.11. פירוט והיסטוריית פעולות שביצע המשתמש במסגרת שירותי חמ"ל חיבורים, לרבות התנדבויות להענקת סיוע וקבלת סיוע; 

3.12. האם הסיוע נדרש לאדם יחיד או לקבוצת אנשים;

3.13. העדפות צרכניות של המשתמש; 

3.14. כל מידע נוסף שהמשתמש מוסר ו/או מתקבל אצל חמ"ל חיבורים בקשר עם המשתמש ועם השימוש בשירותי חמ"ל חיבורים, לרבות בעמוד הנחיתה;

3.15. בנוסף, במהלך השימוש בשירותי חמ"ל חיבורים, חמ"ל חיבורים יאסוף מידע לא מזהה אודות המשתמש, אשר אינו חושף את זהותו האישית של המשתמש, כמפורט במדיניות הקוקיז בסעיף 10 להלן (להלן: "מידע לא מזהה"). 

 

4. מדוע חמ"ל חיבורים אוסף את המידע והשימוש שחמ"ל חיבורים מבצע במידע (״המטרות״)

חמ"ל חיבורים אוסף מידע אודות המשתמש לצורך המטרות הבאות – כולן או חלקן:

4.1. לשם ובקשר עם מתן השירותים המסופקים על ידי חמ"ל חיבורים או מי מטעמו;

4.2. הפעלה וניהול של עמודי הנחיתה לרבות שיווק ופרסום;

4.3. על מנת לאפשר את ביצוע הפעולות על ידי המשתמש;

4.4. לשם פיתוח ותפעול של האתר;

4.5. לשם תחזוקה של האתר וניטור פעילות המשתמש בו;

4.6. לשם שיפור איכות השירותים שמספק חמ"ל חיבורים;

4.7. לשם יצירת קשר עם המשתמש;

4.8. לשם ניתוח, ומחקר, עריכת סטטיסטיקות והעברת מידע לרבות סטטיסטי או אחר, לצדדים שלישיים; 

4.9. לשם עריכת סקרים בקרב המשתמש; 

4.10. לשם הצגה והתאמת מודעות שיוצגו בפני המשתמש לרבות אך לא רק ברשת האינטרנט ועשויים להתאים להעדפותיו; 

4.11. לצורך משלוח באמצעים אלקטרוניים דברי פרסומת, מידע על מוצרים ושירותים, הטבות, מבצעים, הנחות ומידע שיווקי; 

4.12. לצרכי דיוור ישיר כהגדרתו בחוק;

4.13. לצרכים פנימיים של חמ"ל חיבורים;

4.14. לשם התגוננות מפני תביעות, דרישות וטענות נגד חמ"ל חיבורים ומי מטעמו וכן נגד צדדים שלישיים;

4.15. לשם אכיפה של הוראות תנאי השימוש ומדיניות פרטיות זו;

4.16. לשם עמידה בהוראות כל דין;

4.17. כמו כן, חמ"ל חיבורים עושה שימוש במידע לא מזהה שנאסף באמצעים טכנולוגיים שונים, בין היתר, לצורך תפעול של האתר, על מנת להקל את השימוש באתר, לצורך בדיקות סטטיסטיות בקשר עם השימוש באתר ועוד, כמפורט בסעיף 10 למדיניות הפרטיות להלן. 

 

5. העברה של המידע

1.1. חמ"ל חיבורים לא יעביר ולא ימסור מידע לצדדים שלישיים, אלא כמפורט במדיניות הפרטיות. 

5.1. העברת המידע לצדדים שלישיים תכלול מידע רלוונטי בלבד שאינו חורג מהמטרות שלשמן מועבר המידע ותתבצע באופן מידתי למטרה מוגדרת, מפורשת ולגיטימית.

5.2. חמ"ל חיבורים רשאי להעביר את המידע או כל חלק ממנו לצדדים שלישיים בהתקיים אחד או יותר מהמקרים הבאים: 

5.2.1. צדדים שלישיים אשר מעניקים לחמ"ל חיבורים שירותים שונים ובין היתר שירותי תמיכה במערכות האבטחה ומערכות טכנולוגיית מידע (IT), שירותי אחסון מידע, שירותי בניית אתרים, שירותי עריכת סקרים ומחקרים, חברות שליחויות ולוגיסטיקה, חברות אשר מעניקות שירותי פרסום ושיווק, עורכי דין או יועצים מקצועיים חיצוניים אחרים וכן צדדים שלישיים נוספים אשר מעניקים לחמ"ל חיבורים שירותים בקשר עם פעילותו. 

5.2.2. אם יתקבל אצל חמ"ל חיבורים הוראה לרבות צו שיפוטי המורה לו למסור את פרטי המשתמש או מידע אודות המשתמש בהתאם להוראות כל דין. 

5.2.3. בכל מחלוקת, טענה, דרישה, תביעה או הליכים משפטיים כלשהם בין המשתמש או מי מטעמו לבין חמ"ל חיבורים או מי מטעמו. 

5.2.4. במקרה של העברה ו/או מכירה ו/או המחאה ו/או רכישה, של חמ"ל חיבורים ו/או נכסיו ו/או כל חלק מהם, בתמורה או שלא בתמורה, בין היתר במקרים אשר במסגרתם תועבר הבעלות בעמוד הנחיתה ו/או בתכניו, כולם או חלקם, לצדדים שלישיים, לרבות אך לא רק במקרה של מיזוג חמ"ל חיבורים ו/או פעילותו עם צדדים שלישיים, ולרבות מבלי לגרוע מכלליות האמור, במקרים של שינוי שליטה, מלא או חלקי, בחמ"ל חיבורים. 

5.2.5. אם תועלה טענה או יתעורר אצל חמ"ל חיבורים חשד כי משתמש ביצע מעשה ו/או מחדל אשר עשויים לפגוע בחמ"ל חיבורים, במי מטעמה, בצדדים שלישיים כלשהם לרבות משתמש אחר.

5.2.6. אם תועלה טענה או יתעורר אצל חמ"ל חיבורים חשד כי משתמש עושה שימוש בעמוד הנחיתה לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה.

5.2.7. בכל מקרה שחמ"ל חיבורים יסבור כי מסירת המידע נדרשת כדי למנוע נזק לחמ"ל חיבורים, למשתמש או לצד שלישי כלשהו.

5.3. חמ"ל חיבורים רשאי להעביר את המידע לצדדים שלישיים, כאמור לעיל, גם מחוץ למדינת ישראל ובכלל זה לצדדים שלישיים אשר ממוקמים במדינות שרמת ההגנה של המידע שונה מהוראות הדין הישראלי ואשר עשויות להעניק הגנה פחותה מזו הניתנת על פי דיני הגנת הפרטיות בישראל. מבלי לגרוע מהוראות מדיניות זו, שימוש בשירותי חמ"ל חיבורים, לרבות בעמוד הנחיתה, מעיד על הסכמת המשתמש למדיניות הגנת פרטיות זו לרבות להעברת מידע, שמירתו ואחסונו אצל צדדים שלישיים אשר ממוקמים מחוץ למדינת ישראל.

5.4. מבלי לגרוע מהוראות מדיניות פרטיות זו, חמ"ל חיבורים וכל מי מטעמו לא יישאו בכל חבות, והוא פטור מכל אחריות, בקשר עם כל נזק, הפסד או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, בין אם ישירים ובין אם עקיפים ו/או נסיבתיים ו/או תוצאתיים, אשר נגרמו ו/או ייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי, בכל הקשור והנוגע לספקי שירות לרבות בכל הקשור לאיסוף המידע על ידי ספקי שירות, השימוש בו, העברתו לצדדים שלישיים, שמירתו ואבטחתו על ידי ספקי שירות ועוד.  

 

6. אבטחת מידע

6.1. חמ"ל חיבורים נוקט באמצעים טכניים ופיזיים בעניין פרטיות ואבטחת מידע בהתאם לסטנדרטים מקובלים. כידוע, אחסונו והעברתו של מידע באמצעים אלקטרוניים, לרבות דרך רשת האינטרנט, לעולם לא יכול להיות בטוח לחלוטין ובכל עת שבה המשתמש מוסר מידע לחמ"ל חיבורים, בפרט באמצעות רשת האינטרנט, המשתמש עושה זאת בהסכמה מלאה ובכפוף לסכנות הכרוכות בהעברת המידע בדרך זו. 

6.2. חמ"ל חיבורים לא מתחייב ששירותיו, לרבות עמוד הנחיתה, יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן. בכל מקרה, אם יש למשתמש סיבה להאמין כי העברת המידע לחמ"ל חיבורים אינה בטוחה עוד, אנא עדכן אותנו באמצעי התקשרות שבסעיף 15 למדיניות הפרטיות. 

 

7. הגבלת אחריות 

חמ"ל חיבורים וכל מי מטעמו לא יישא בכל חבות, והוא פטור מכל אחריות, בקשר עם כל נזק, הפסד או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, בין אם ישירים ובין אם עקיפים ו/או נסיבתיים ו/או תוצאתיים, אשר נגרמו ו/או ייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי, בכל הקשור והנוגע לאיסוף המידע, השימוש בו, העברתו לצדדים שלישיים, שמירתו ואבטחתו. 

 

8. תקופת החזקה של המידע

חמ"ל חיבורים ישמור את המידע אודות המשתמש לפרק הזמן הדרוש להבטחת המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו אלא אם תקופת החזקה ארוכה יותר נדרשת או מותרת על-פי דין.

 

9. מידע על אנשים אחרים  

אם המשתמש יספק מידע אישי לחמ"ל חיבורים בקשר לאנשים אחרים לרבות בני משפחתו וצדדים שלישיים נוספים, על המשתמש לעשות אך ורק לאחר: (א) שהמשתמש עדכן את הצדדים השלישיים אודות תוכן מדיניות זו; וכן – (ב) המשתמש קיבל הסכמה הנדרשת לאיסוף, שימוש, חשיפה והעברה של מידע אישי אודות הצד השלישי בהתאם למדיניות זו ובהתאם להוראות הדין, ככל שנדרש. 

 

10. Cookies

עמוד הנחיתה עושה שימוש ב-Cookies וטכנולוגיות אחרות לשם אחת או יותר מהמטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו. למידע נוסף אודות אופן השימוש ב-Cookies ובטכנולוגיות בעמוד הנחיתה ניתן לעיין במדיניות ה-Cookies כאן: ___________________________ [ (להלן: מדיניות ה(Cookies-

 

11. זכות עיון ותיקון המידע

הזכות לעיין ולתקן את המידע האישי היא בהתאם להוראות החוק. אם המשתמש מעוניין לעיין או לתקן את המידע, ניתן לעשות זאת באמצעות פנייה לחמ"ל חיבורים בהתאם לפרטי התקשרות המופיעים בסעיף 15 למדיניות פרטיות זו להלן.

 

12. הדין החל וסמכות השיפוט

1.2. התנאים וההוראות המפורטים במדיניות הפרטיות, וכן כל שינוי או תיקון שלהם, כמו גם השימוש בעמוד הנחיתה, יוסדרו על פי חוקי מדינת ישראל ללא התייחסות לסעיפי ברירת הדין החלים בה. 

1.3. סמכות השיפוט בקשר עם כל מחלוקת ו/או תביעה אשר יתעוררו בקשר עם השימוש בעמוד הנחיתה ומדיניות פרטיות זו או הקשור אליו, מסורה באופן בלעדי לבתי המשפט בתל אביב-יפו. 

 

13. שינויים ועדכונים 

חמ"ל חיבורים רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות את מדיניות הפרטיות מעת לעת וזאת ללא צורך במתן הודעה או התראה על כך. מדיניות הפרטיות העדכנית שתפורסם בעמוד הנחיתה תחייב את המשתמש. המשך השימוש של המשתמש בשירותי חמ"ל החיבורים, לרבות בעמודי הנחיתה, לאחר עדכון מדיניות הפרטיות יהווה הסכמה של המשתמש למדיניות הפרטיות המעודכנת, לרבות לשינויים.  

 

14. שונות 

1.4. המשתמש אינו רשאי להסב את זכויותיו ו/או חובותיו על פי מדיניות פרטיות זו לאחר. חמ"ל חיבורים יוכל להעביר את זכויותיו ו/או התחייבויותיו לאחר. 

1.5. אין במדיניות פרטיות זו כדי לגרוע מכל זכות המוקנית לחמ"ל חיבורים ו/או למי מטעמו לפי כל דין. 

 

15. יצירת קשר

ככל שלמשתמש ישנן שאלות נוספות או הערות בנוגע למדיניות הפרטיות, המשתמש מוזמן לפנות לחמ"ל חיבורים באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת volunteers.h.b@gmail.com

 

מעודכן לחודש אוקטובר 2023.

bottom of page