top of page
מתנדבי חרבות ברזל, עמוד הבית

1. כללי

1.1. ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של חמ"ל חיבורים, הפועל ממספר מוקדים בארץ, חמ"ל חיבורים הינו מיזם ללא מטרת רווח אשר הוקם במהלך מלחמת חרבות ברזל (להלן: "המלחמה") במטרה לקשר בין אלה הזקוקים לסיוע במהלך המלחמה (להלן בהתאמה: "הסיוע" ו- "מבקשי הסיוע") לבין אלה אשר מעוניינים להתנדב ולהעניק את הסיוע (להלן: "המתנדבים" ו-"המיזם" בהתאמה), באמצעות פלטפורמה מקוונת בכתובת: https://www.iron-swords-volunteers.com/ (להלן: "האתר״)

האתר לא נועד למטרות מסחריות, אלא לשמש כפלטפורמה המקשרת בין מבקשי הסיוע לבין המתנדבים (להלן: "המטרה"). המיזם אינו מהווה צד להתנדבות ואינו מתחייב או אחראי לסנן, לברור או להתאים בין מבקשי הסיוע למתנדבים. כל אינטראקציה בין מבקשי הסיוע והמתנדבים הינה באחריותם של הצדדים לאותה התנדבות. המיזם מספק את הפלטפורמה לקישור בין הצדדים בלבד ולפיכך אינו נוטל על עצמו שום אחריות לאופי, טיב, מהות ותכני ההתנדבות ו/או כל עניין אחר הקשור בה.

1.2. ההוראות שבמסמך תנאי שימוש זה וכן מדיניות הגנת הפרטיות ומדיניות ה-Cookies של המיזם  (להלן יחד: "תנאי השימוש") יחולו על השימוש באתר ויהוו את הבסיס המשפטי בכל עניין שבין המשתמש באתר (המתנדבים ו/או מבקשי הסיוע ו/או כל אדם אחר) (להלן: "המשתמש") לבין המיזם. לפיכך, אנא קרא את תנאי השימוש בעיון רב. 

1.3. שימוש המשתמש באתר מהווה את הסכמתו המפורשת של המשתמש להוראות תנאי השימוש. ככל שהמשתמש אינו מסכים לאמור בתנאי השימוש, עליו להימנע מלבצע כל שימוש באתר.

1.4. תנאי השימוש באתר מיועדים לנשים וגברים כאחד ונוסחו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. 

1.5. כותרות הפרקים להלן מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא תשמשנה בפרשנות תנאי השימוש.

1.6. המשתמש מסכים כי רשומות המחשב של המיזם בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

1.7. במקרה בו תהא סתירה בין האמור באתר ו/או בין תוכן האתר לבין הוראות תנאי השימוש, תגברנה הוראות תנאי השימוש.

2. התכנים והמידע המוצג באתר

1.8. האתר כולל מידע כללי אודות המיזם, תחום פעילותו והתחומים השונים בהם ניתן לקבל ו/או להעניק סיוע (להלן ביחד: "המידע"). המידע המוצג באתר הוא מידע כללי ואינפורמטיבי בלבד, ומוצג למשתמש על בסיס"AS-IS" , לשימושו הפרטי בלבד ולצורך מימוש המטרה של המיזם. 

1.9. מובהר כי המידע המוצג באתר אינו מהווה המלצה, חוות דעת או יעוץ. למען הסר ספק, מובהר כי כל הסתמכות על המידע המוצג באתר הינה באחריותו המלאה של המשתמש והמיזם לא יישא באחריות בגין כך ו/או בקשר עם כל נזק שיגרם למשתמש כתוצאה מהסתמכות המשתמש על המידע ו/או למידת התאמת המידע לשימושו של המשתמש ו/או לצרכיו.

1.10. המיזם עושה מאמצים כדי שהמידע המוצג באתר יהיה נכון, מעודכן ומלא. ואולם יתכן שהמידע אינו שלם ויתכן שנפלו טעויות טכניות וכן טעויות אחרות במידע. מובהר כי המיזם אינו אחראי לאי דיוקים ולטעויות שנפלו במידע ובקשר עימו.

1.11. המיזם רשאי בכל עת ומבלי לתת על כך הודעה, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להפסיק או להשהות את הפעלת האתר, באופן חלקי או כולל, זמני ו/או קבוע, ו/או לתקן או לשנות את אופיו ו/או תוכנו ו/או עיצובו ו/או את המידע הכלול בו ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה כנגד המיזם בקשר עם האמור.

1.12. המיזם רשאי לפרסם באתר מעת לעת חוות דעת של אנשי מקצוע, מאמרים, כתבות ועוד. המיזם אינו אחראי למידת הדיוק או השלמות של כל מידע או דעה אשר נכללו בתכנים האמורים, ולא תישא בכל אחריות להם. 

1.13. השימוש באתר המשתמש מתחייב להשתמש באתר בהתאם להוראות כל דין והוראות תנאי השימוש.

1.14. המשתמש מתחייב לפרסם ו/או למלא מידע אמין ומדויק ולתמוך זאת באישורים ו/או מסמכים אותנטיים ומתאימים ככל והמיזם ידרוש כאלה. 

1.15. השימוש באתר מהווה את הסכמת וידיעת המשתמש לכך שהסיוע יוענק בהתנדבות מלאה על ידי המתנדבים ולא על ידי המיזם ו/או עובדיו וזאת ללא קבלת/מתן תמורה כלשהי. 

1.16. המשתמש מתחייב כי לא יגרום לכל נזק למיזם ולאתר ולא יבצע ולא יסייע לביצוע פעולות אשר עשויות לגרום לנזקים כאמור, לרבות אך לא רק מתחייב המשתמש כי לא יבצע ולא יאפשר לאחר:

1.16.1. להשתמש באתר ו/או בתוכן לכל מטרה בלתי חוקית, בלתי מוסרית, בלתי-מורשית ו/או אסורה; 

1.16.2. להשתמש באתר ו/או בתוכן למטרות מסחריות או שאינן פרטיות, ללא הסכמה מפורשת של המיזם בכתב ומראש; 

1.16.3. להסיר או להפריד מהתוכן ו/או מהאתר כל הגבלות וסימנים המציינים זכויות קנייניות של המיזם או נותני הרישיון שלה, לרבות כל ההודעות הקנייניות המופיעות בהם (כגון ©, TM או ®);

1.16.4. להפר ו/או לפגוע בזכויות המשתמשים לפרטיות וזכויות אחרות, או לאסוף מידע אישי אודות משתמשים, בין אם באופן ידני או באמצעות שימוש בכל רובוט, עכביש, זחלן, כל יישום חיפוש או אחזור, או שימוש באמצעי, בתהליך או בשיטה ידניים או אוטומטיים אחרים על מנת להיכנס לאתר ולאחזר, לאסוף ו/או לשאוב מידע; 

1.16.5. לפגוע או לשבש פעולות האתר או השרתים או הרשתות המאחסנות את האתר; 

1.16.6. להפר הוראות כל דין בקשר עם השימוש באתר; 

1.16.7. לבצע כל פעולה היוצרת או העלולה ליצור עומס גדול על תשתית האתר; 

1.16.8. לעקוף את האמצעים בהם המיזם משתמש על מנת למנוע או להגביל את הגישה לאתר; 

1.16.9. להעתיק, לתקן, לשנות, להתאים, למסור, להנגיש, לתרגם, להפנות, לבצע הנדסה חוזרת, להמיר קוד בינארי לקוד פתוח, לעשות דה-קומפילציה, או להפריד כל חלק בתוכן או באתר או בתמונות ו/או צילומים ו/או כל יצירה אחרת אשר מוצגת באתר ו/או סימני מסחר ו/או שמות מסחר ו/או מותגים, או להציג לציבור, ליצור יצירות נגזרות, לבצע, להפיץ, לתת רישיון משנה, לעשות כל שימוש מסחרי, למכור, להשכיר, להעביר, להלוות, לעבד, לאסוף, לשלב עם תוכנה אחרת – של כל חומר הכפוף לזכויות קנייניות של המיזם, לרבות קניין רוחני של המיזם;

1.16.10. למכור, לתת רישיון, או לנצל למטרה מסחרית כלשהי כל שימוש או גישה לאתר;

1.16.11. להפר את תנאי השימוש וכל חלק מהם;

1.17. המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר העלול לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי תנאי שימוש אלה, חיקוק או העלול לעורר אחריות משפטית בקשר עם המיזם ו/או האתר.

1.18. הייתה למיזם סיבה לחשוד כי הפר משתמש תנאי מתנאי השימוש, המיזם יהיה רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, לנקוט באחת או יותר מהפעולות המפורטות להלן, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות או סעד העומדים למיזם על פי דין:

1.18.1. לחסום את גישת המשתמש לאתר ו/או חלק ממנו;

1.18.2. לדרוש ו/או לתבוע מהמשתמש כל סעד לו הוא זכאי על פי כל דין. 

3. היעדר אחריות

1.19. המיזם ו/או מי מטעמו לא ישאו באחריות כלשהי לכל נזק מכל מין וסוג שהוא, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למאן דהוא (ובכלל זה המתנדבים ו/או מבקשי הסיוע), במסגרת השימוש באתר הסתמכות על תכני האתר, וביצוע התנדבותם. העושה שימוש בשירות המוצע במסגרת המיזם מכיר בכך שהאתר מכוון ליצור קשר בין מתנדבים לבין מבקשי הסיוע, וכי אלה יפעלו עצמאית ועל אחריותם, מבלי שהמיזם נותן כל מצג באשר למתנדבים והתאמתם להתנדבות כזו או אחרת ו/או בקשר למבקשי הסיוע ו/או אמיתות זהותם ו/או הסיוע אותו מבקשים ומבלי שלמיזם תקום כל אחריות בעניין. מבלי לפגוע בכלליות האמור, העושה שימוש באתר פוטר את המיזם מכל אחריות לרבות בקשר עם כמות ו/או איכות ו/או התאמה של המתנדבים ו/או מבקשי הסיוע ו/או טיב ו/או איכות ההתנדבות ו/או המוצרים ככל שייתרמו במסגרת פעילות המיזם.

1.20. היה ועל אף האמור לעיל, ייקבע בערכאה שיפוטית כי למיזם אחריות כלשהי כלפי המשתמש, אזי אחריות של המיזם ו/או מטעמו, לרבות אך לא רק אחריות בגין הפסד, נזקים, סעדים עלויות והוצאות (לרבות הוצאות שכ"ט סבירות) תוגבל לנזקים ישירים בלבד. למען הסר ספק, המיזם לא יהיה אחראי, לנזק עקיף, תוצאתי, מיוחד ו/או עונשי כלשהו.

4. שיפוי

המשתמש לבדו יישא באחריות ויהיה חייב לשפות ולפצות את המיזם (לרבות מנהליו, עובדיו, מתנדביו ו/או כל מי מטעמו) ו/או כל צד שלישי מפני כל נזק, אובדן, חבות, הפסד, הוצאה, תביעה או דרישה ולרבות הוצאת משפטיות ושכר טרחת עו"ד, שיגרם למיזם ו/או מי מטעמו ו/או לצד שלישי כלשהו בעקבות שימוש המשתמש ו/או מי מטעמו באתר שלא כדין ו/או הפרת תנאי מתנאי השימוש, לרבות, אך לא רק, בשל הפרת זכויות קניין רוחני, סודיות, קניין או פרטיות ו/או כתוצאה מכל מעשה ו/או מחדל של המשתמש ו/או מי מטעמו במסגרת ההתנדבות ו/או קבלת הסיוע.

5. קניין רוחני

1.21. כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות זכויות היוצרים, השיטות, הסיוע, השירותים, הרשימות, השם, הלוגו, התמונות, הצילומים, הטקסטים, שמות הדומיין וכיוב' הינם רכושו של המיזם בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של אתר המיזם, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות שירותי המיזם וכד'), קוד המחשב של האתר, כתובת האינטרנט שלו וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו (להלן: "הקניין הרוחני").

1.22. אין להעתיק, לשכפל, לצלם, לשדר, לבצע יצירה נגזרת, לפרסם, להפיץ, לבצע פומבית, לעבד, לערוך, למכור, לשווק ו/או לתרגם מידע כלשהו מן האתר ו/או חלקים ממנו (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב) בלא קבלת רשותו המפורשת של המיזם מראש ובכתב. מובהר, כי במסגרת שימוש המשתמש באתר לא מוענקת לו כל רישיון או זכות בקניין הרוחני או באתר או בכל חלק מהם.

1.23. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים ע"י המיזם, בבסיס הנתונים של המיזם, ברשימות הסיוע והשירותים המופיעות בו או בפרטים אחרים המתפרסמים על ידי המיזם בלא קבלת הסכמה מפורשת של המיזם מראש ובכתב.

1.24. אייקונים (icons), כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של המיזם. כל שימוש בקניינו זה של המיזם יעשה על פי הוראות תנאי השימוש בלבד. 

6. קישורים לאתרים

האתר יכול שיציע קישורים, היפר-קישורים או באנרים לאתרים אחרים, אשר המיזם איננו מפקח עליהם או בודק אותם, לרבות מהימנותם ו/או חוקיותם ו/או כל הקשור לאבטחתם, אינו אחראי לאמור בהם ואינו מציג מצג כלשהו באשר לנכונותם והתאמתם של האתרים ו/או המידע בהם. לפיכך, המיזם לא יישא בכל חבות והוא פטור מכל אחריות בקשר עם כל נזק, הפסד או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, בין אם ישירים ובין אם עקיפים ו/או נסיבתיים ו/או תוצאתיים, אשר נגרמו ו/או ייגרמו למשתמש ולצד שלישי, בגין השימוש באתר ו/או דפי אינטרנט כאמור ו/או התוכן שמפורסם בהם, והשימוש הינו על אחריות המשתמש בלבד. 

 

7. הדין החל וסמכות השיפוט 

התנאים וההוראות המפורטים בתנאי השימוש, וכן כל שינוי או תיקון שלהם, כמו גם השימוש באתר, יוסדרו על פי חוקי מדינת ישראל ללא התייחסות לסעיפי ברירת הדין החלים בה. סמכות השיפוט בקשר עם כל מחלוקת ו/או תביעה אשר יתעוררו בקשר עם השימוש באתר או הקשור אליו מסורה באופן בלעדי לבתי המשפט בתל אביב-יפו.

2. תנאים נוספים

2.1. ככל שהוראה מהוראות תנאי שימוש אלה, תקבע על ידי ביהמ"ש כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, למרות כוונת הצדדים, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תנאי שימוש אלה ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.

2.2. אין בתנאי שימוש אלה כדי לגרוע מכל זכות המוקנית למיזם לפי כל דין. 

2.3. ויתור, הימנעות מפעולה במועד או מתן ארכה לא ייחשב כויתור של המיזם על זכות מזכויותיו לפי תנאי שימוש אלה או על פי דין, ולא ישמש מניעה לתביעה על ידו או מי מטעמו, אלא אם כן נעשה ויתור כזה באופן מפורש ובכתב. 

2.4. המיזם רשאי, על פי שיקול דעת הבלעדי, לשנות את תנאי השימוש מעת לעת וזאת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת או התראה על כך. תנאי שימוש עדכניים שיפורסמו באתר יחייבו את המשתמש. המשך השימוש של המשתמש לאחר עדכון התנאים יהווה הסכמה של המשתמש לתנאים המעודכנים לרבות לשינויים שנערכו.  

3. צור קשר

באפשרותך ליצור עמנו קשר בנוגע לכל שאלה אודות השימוש באתר, בדוא"ל:volunteers.h.b@gmail.com

 

מעודכן לחודש אוקטובר 2023

תנאי שימוש

bottom of page